CSS    
    àÁ¹Ù CSS
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา กระดานถาม-ตอบ แผนที่ GIS สมัครงาน ติดต่อเรา
   
   
àÁ¹Ù CSS
วันที่
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
 
บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์พับบลิค รีเลชั่น
ประวัติบริษัท | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | ผู้บริหาร  | ผังบริหารองค์กร


 
นายสนธยา ทิพย์อาภากุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด

Thai Consultant And Pubic Relation Co., Ltd.  (T.P.GROUP)

การศึกษา
        
ปริญญาตรนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
                         หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
ผลงาน
     โครงการท่อส่งก๊าซ และโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย (แผนงานพลังไทยสู่ไฟปัญญา)
    โครงการท่อส่งก๊าซ และ โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย (แผนงานพลังไทยสู่ไฟปัญญา ขยาย
        พื้นที่)
     โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ พระนครใต้ (แผนงาน Edutainment)
     ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3
        ในทะเล และบนบก (ระยอง-บางปะกง)
     ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
        สุวรรณภูมิ-พญาไท
     ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติศูนย์
        ราชการแจ้งวัฒนะ และศูนย์พลังงานแห่งชาติ

ผลงานที่รับผิดชอบ
     ดำเนินการจัดกิจกรรมแก๊สซี่สัมพันธ์ สานฝันเพื่อโลกสวย ระดับประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษา เขตอำเภอ
        ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
     ดำเนินการจัดทำสารคดีสั้นขั้นตอนการก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนคร
        เหนือ/ใต้
     ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมวิสัยทัศน์ พัฒนาศักยภาพผู้นำ”  ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่
        โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล และบนบก  (ระยอง-บางปะกง) และโครงการท่อส่งก๊าซ
        ธรรมชาติวังน้อย-แก่งคอย
     ดำเนินการจัดพิมพ์ปฏิทินแขวน ประจำปี 2547-2548 ให้กับส่วนปฏิบัติการ มวลชนสัมพันธ์ กลุ่มธุรกิจก๊าซ
        ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
     ดำเนินการจัดสัมมนาให้กับหน่วยงาน ผคก. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
     ดำเนินการทำจดหมายข่าว Gas Focus ส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โครง การท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
        ไทรน้อย- โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้
     ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารข้อมูลโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวังน้อย-แก่ง คอย , โครงการท่อส่งก๊าซ
        ธรรมชาติไทรน้อยโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้
     ดำเนินการจัดทำวารสารประจำเดือน ให้กับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 ในทะเล และบนบก
        (ระยอง-บางปะกง)
     ดำเนินการจัดกิจกรรม ปตท. สัมพันธ์ สืบสานประเพณี (งานแข่งเรือประจำปี )  อ.หนองแค  จ. สระบุรี
     ดำเนินการจัดงานเปิดตัวศูนย์บริการประชาชน (Call Center หมายเลข 1385)  ให้กับกรมการค้าต่าง
        ประเทศ กระทรวงพาณิชย์
     ดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออก  โดยการตั้งเวที ระบบ แสง สี         เสียง พร้อมตกแต่งบริเวณพิธีเปิด การแสดง ประกอบรายการ ในงานผลไม้ไทยก้าวไกลทั่วหล้า ณ อาคารที่
        ทำการศูนย์ Posses  ถ่ายทอดสดช่อง 5 และช่อง 11 ให้กับกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์
     ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ กลุ่มพลังสีฟ้า โดยจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ บริโภค , ผลิตคู่มือ “คัมภีร์ผู้
        บริโภค” , ผลิตคู่มือแผนการประชาสัมพันธ์ , ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้บริโภคพลังสีฟ้า          กระทรวงพาณิชย์