CSS    
    àÁ¹Ù CSS
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา กระดานถาม-ตอบ แผนที่ GIS สมัครงาน ติดต่อเรา
   
   
àÁ¹Ù CSS
วันที่
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
 
บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์พับบลิค รีเลชั่น
ประวัติบริษัท | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | ผู้บริหาร  | ผังบริหารองค์กร


พันธกิจ
   
 
พันธกิจต่อขอบข่ายงาน
       บริษัทยึดมั่นที่จะพัฒนาและสร้างงานทั้งด้านคุณภาพ
และบริการ ในการเป็นที่ปรึกษาในงานวางแผนประชา
สัมพันธ์ทั่วไป งานมวลชนสัมพันธ์ งานกระบวนการมีส่วน
ร่วมงานวิจัย งานแผนความรับผิดชอบต่อสัมคมของธุรกิจ
(CSR) และงานรับเหมาก่อสร้าง
       
   
     
 
พันธกิจต่อลูกค้า
       บริษัทยึดมั่นและเคารพในคำสัญญาทุกคำสัญญาที่มี ต่อลูกค้า ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับและข้อมูลสำคัญของ ลูกค้า ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยงานที่เน้นคุณภาพ และความมีมาตรฐานของงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ สูงสุด จากงานที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                     
   
   
 
พันธกิจต่อคู่ค้า
       สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผสมผสานประโยชน์ ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกัน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
 
              
   
 
   
 
  พันธกิจต่อสังคม
       เป็นบริษัทที่ยึดมั่นในความจริงใจต่อสังคม เคารพในกฎระเบียบของทางการ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการให้ความร่วมมือต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
              
   
   
 
พันธกิจต่อพนักงาน
       มุ่งมั่นที่สร้างสรรค์ทุกบริษัทในกลุ่มให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการของแต่ละธุรกิจ และบริษัทจะดูแลและรักษาพนักงานที่ดี มีคุณภาพ ไว้กับองค์กรในระยะยาว